การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563"

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (chro7.pdf)หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (679 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ