รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัส


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ