ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก-1 ต.ค.62.pdf)ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก-1 ต.ค.62.pdf (1203 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ-1 ต.ค.62.pdf)ประกาศร้อยละ-1 ต.ค.62.pdf (1133 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ