เอกสารพัฒนาคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ตามเกณฑ์ PCA ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ตามหนังสือที่ ขก.0032.003/ว.548 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ