"เอกสารการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดบุหรี่ สุรา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2559  และ รุ่นที่ 2 28 กันยายน 2559  ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น"

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ