สามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ทางลิงค์ URL:http://bit.ly/2cH1jzL หรือลิงค์สำรอง URL:https://goo.gl/forms/EmN8Gg58k4G2SPx63


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ