ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลการแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2560 

1. ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

           2. ไฟล์ข้อมูลผู้แสดงความจำนงขอสมัครสอบฯ ตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการแสดงความจำนงฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.kkpho.go.th> กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ) ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าว ให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และไฟล์ทาง e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 13 ก.ย. 2559  

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.xlsx).xlsx (540 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ