ขอความร่วมมือให้ทุก CUP ตรวจสอบคะแนนนิเทศ หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ให้อุทธรณ์คะแนน

ภายในวันที่ 7-9 กันยายน 2559 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ