สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ทางการเงินของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มุ่งหวังให้ระบบการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ