สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิประกันสังคมด้านการเงินการคลังและระบบการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)  ในวันที่  24 – 25 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยากรประกอบไปด้วย คุณน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คุณบุญส่ง มงคลมะไฟ และคุณธนัญญา นภภัทรพงศ์  ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ