คลิกดูรายละเอียด

ให้ผู้สอบได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ งานการบริหารงานบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ