ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นี้

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (503 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (infographic1_edit.pdf)infographic1_edit.pdf (608 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ