How To กับ4แนวทาง10เครื่องมือ

แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง นำเสนอโดยเภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์ คณะกรรมการบริหารพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังชุดที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ