กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559  วันที่  30  มิถุนายน  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

กรณีต้องการดูรายละเอียดสามารถเลือกเข้าดูได้ตามระบบรายงานของ สปสช. ดังนี้

  1. ระบบE-claim เลือกดูรายงานที่เมนู MIS
  2. ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) เลือกหน่วยบริการเพื่อดูรายละเอียด

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ