รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกดูรายละเอียด

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ