ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเอกสารประกอบการทำประวัติข้าราชการเพื่อบรรจุ

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-25 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น เวลา 08.30 น. 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ