สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงฯ ที่ต้องการพัฒนาระบบบัญชีให้มีมาตรฐานและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติ จึงได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เกิดความชัดเจนของระบบการจัดสรรเงินกองทุนประเภทต่างๆ และได้นำข้อเสนอแนะจากบริษัทที่ปรึกษา อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด มาปรับปรุงแก้ไข โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายนักบัญชีทุกเขต กลุ่มประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการCFOจังหวัดขอนแก่น จึงขอส่ง คู่มือบัญชีฉบับปรับปรุง 2559 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและปฏิบัติ โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ