รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ขอนแก่น

รายงานตัวเวลา 08.30 น. - 09.00 น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คลิกดูรายละเอียด


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ