กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น เสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยเอกสารที่นำเสนอประกอบไปด้วย

  • เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC)  กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น รับการรักษา [ดาวน์โหลด]
  • เรื่อง การประเมินสถานการณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559  [ดาวน์โหลด]
  • ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเอกสารประกอบการประชุม

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ