ขอให้ รพช./สสอ. ที่มีข้าราชการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยด่วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

(คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 858/2559 ลว.10 มีนาคม 59)

                   ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2559

                   ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 -  15 พฤษภาคม 2559


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ