1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ