ขอเชิญบุคลากรเจ้าของผลงาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในวันที่ 17 พ.ค. 59

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ขอให้ส่งแบบตอบรับ ภายใน 28 เม.ย. 59 

โหลดข้อมูลได้ที่นี่


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ