ขอให้ตรวจสอบการส่งเอกสารข้อมูลข้าราชการที่อาจจะได้รับการเยียวยา (ข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 2555)

ดาวน์โหลดไฟล์


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ