เอกสารที่ต้องส่ง สสจ.
1.สำเนาคำสั่งครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุ หากคำสั่งจ้างครั้งสุดท้าย มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี ให้ส่งสำเนาคำสั่งก่อนหน้านี้มาด้วย
2.สำเนาคำสั่งลาออกจากราชการ ขณะที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ