ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 8 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลบ้านฝาง,โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูเวียง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลชนบท และ โรงพยาบาลภูผาม่าน แห่งละ 1 เครื่องจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศประกวดราคา  x ray 300mA.pdf)ร่างประกาศประกวดราคา x ray 300mA.pdf (26 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ