ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_e-bidding.pdf)_e-bidding.pdf (850 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_e-Maket.pdf)_e-Maket.pdf (648 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_IT.pdf)_IT.pdf (896 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_OP,IP,PP.pdf)_OP,IP,PP.pdf (961 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_การเงิน.pdf)_การเงิน.pdf (2518 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ควบคุมภายใน.pdf)_ควบคุมภายใน.pdf (1388 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf)_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf (1335 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf)_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf (2095 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉ5.pdf)_ฉ5.pdf (978 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_บริหารพัสดุ.pdf)_บริหารพัสดุ.pdf (1873 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ประชุมราชการ.pdf)_ประชุมราชการ.pdf (722 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฝึกอบรม.pdf)_ฝึกอบรม.pdf (1158 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf)_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf (1545 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_วิธีคัดเลือก.pdf)_วิธีคัดเลือก.pdf (1208 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_สาธารณูปโภค.pdf)_สาธารณูปโภค.pdf (1975 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_เกณฑ์คงค้าง.pdf)_เกณฑ์คงค้าง.pdf (2142 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_เงินยืม.pdf)_เงินยืม.pdf (1413 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_เจาะจง.pdf)_เจาะจง.pdf (780 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_เจ้าหนี้.pdf)_เจ้าหนี้.pdf (1045 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf)_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf (735 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ไปราชการ.pdf)_ไปราชการ.pdf (947 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ