ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อการประชุม “The First International Conference on Health Equity 2016 : Cancer Control in All Policies” เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพและการบรรยายวิชาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง และความเป็นธรรมด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติรวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน

ประกาศรับสมัครผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ภายใต้กรอบ 4 เรื่อง ได้แก่
  1)การวิจัยด้านคลินิก(clinical Researches : Medical , Pharmacy ,Dental ,etc.)
  2)วิจัยด้านการพยาบาล(Nursing Care Researches)
  3)การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(Health Promotion and Prevention)
  4)ด้านการสาธารณสุขและการจัดการ(Public Health Management and Other) ทั้งการนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) โดยสมัครเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าประกวดผลงาน

ได้ที่ http://www.healthregion7.net  

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเอกสารประกอบการทำประวัติข้าราชการเพื่อบรรจุ

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-25 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น เวลา 08.30 น. 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ขอส่งสรุปข้อมูลประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ในการดำเนินงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลสรุปเป็นกลุ่มดังนี้

  • (๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ  ดาวน์โหลด
  • (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ  ดาวน์โหลด
  • (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน  ดาวน์โหลด
  • (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ  ดาวน์โหลด

หน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น สามารถใช้อ้างอิงจำนวนประชากรรายเดือนได้

มาตรการการป้องกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในกลุ่มเด็กนักเรียน (5-14 ปี)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (anemia_school_2556.pdf)anemia_school_2556.pdf (10502 ดาวน์โหลด)

หมวดหมู่รอง