ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพและเวชระเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2559

ณ ห้องประชุมบริรักษ์  โรงแรมวีวิช  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 คณะกรรมการ Auditor และ HDC อำเภอใน Node 1 และ 2 
>> ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 2 คณะกรรมการ Auditor และ HDC อำเภอใน Node 3 และ 4
>> ลงทะเบียนออนไลน์

 

หมวดหมู่รอง