--> ประกาศรับย้ายฯ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ สสอ.บ้านแฮด

--> ประกาศรับเลื่อนฯ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.โคกโพธิ์ไชย

--> แบบฟอร์มใบสมัครฯ

--> แบบฟอร์มใบขอย้าย

--> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก

--> แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล