ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)

กลุ่มเป้าหมาย สสอ.กระนวน เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท ซำสูง 
หนองนาคำ บ้านแฮด เวียงเก่า และโนนศิลา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุม 1 สสจ.ขอนแก่น เวลา 9.00 - 13.00 น.