การประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บริหารด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย 1. รพ.ขอนแก่น/รพ.สิรินธร/รพ.ชุมแพ /รพช.ทุกแห่ง

                   ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข แห่งละ ๑ คน

                2. สสอ.ทุกอำเภอ – ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ แห่งละ 1คน

                3รพ.สต.ทุกแห่ง – ผู้อำนวยการ รพ.สต. แห่งละ 1 คน

4. กลุ่มงาน/งาน ในสังกัด สสจ.ขอนแก่น – ผู้รับผิดชอบงานตัวชี้วัด หรือผู้แทน กลุ่มงานละ 2 คน /งาน 1 คน