ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ

จำนวน 28 เครื่อง จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น