ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ  จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,633,000 บาท (สิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (TOR กล้องตรวจจอประสาทตา.pdf)TOR กล้องตรวจจอประสาทตา.pdf (164 ดาวน์โหลด)