ร่าง TOR

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 178 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ AED.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ AED.pdf (23 ดาวน์โหลด)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 8 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลบ้านฝาง,โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูเวียง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลชนบท และ โรงพยาบาลภูผาม่าน แห่งละ 1 เครื่องจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศประกวดราคา  x ray 300mA.pdf)ร่างประกาศประกวดราคา x ray 300mA.pdf (14 ดาวน์โหลด)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ   รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G)  จำนวน 10 คัน  จัดซื้อด้วยเงิน งบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 7 คัน จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลหนองเรือ จำนวน 2 คัน และ โรงพยาบาลหนองนาคำ,โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลน้ำพอง แห่งละ 1 คัน ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น)