images

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.หนังสือแจ้งโครงสร้างใหม่.pdf)1.หนังสือแจ้งโครงสร้างใหม่.pdf (91 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60.pdf)1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60.pdf (79 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.โครงสร้างตำแหน่ง สสจ. รพท รพศ รพท.รพช สสอ.รพสต..pdf)3.โครงสร้างตำแหน่ง สสจ. รพท รพศ รพท.รพช สสอ.รพสต..pdf (98 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ_27กย60.pdf)4.บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ_27กย60.pdf (57 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.กอรบจ้างเหมาบริการ.pdf)5.กอรบจ้างเหมาบริการ.pdf (45 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.สรุปกรอบสายวิชาชีพ.pdf)6.สรุปกรอบสายวิชาชีพ.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.แผนจัดคนลงตามโครงสร้าง.pdf)7.แผนจัดคนลงตามโครงสร้าง.pdf (59 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ เป็น กลุ่มกฎหมาย สสจ.ขอนแก่น.png)>>การเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ เป็นกลุ่มกฎหมาย สสจ.ขอนแก่น (53 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ที่-สธ-0208.02-ว-1194.pdf)>>การบริหารกรอบอัตรากำลัง ปี 2564 (83 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพช.จว.ขอนแก่น.rar)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง โรงพยาบาลชุมชน (85 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ว-1714-ลว.-31-ก.ค.-63-การจัด-ตน.-บุคคลปรับระดับ-เปิดห.pdf)>>การจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพช./กลุ่มกฎหมาย) (45 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สสจ.ขอนแก่น (รพ.สต.).pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (60 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สสจ.ขอนแก่น (สสอ.).pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง สนง.สาธารณสุขอำเภอ (49 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เขต7_สสจ.ขอนแก่น_ที่ตั้งศูนย์เขต.pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (62 ดาวน์โหลด)