ลิงค์รายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ จากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ครั้งล่าสุด ปี 2560 

http://dental2.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=273&filename=Surveillance