เพิ่ม/แก้ไข โครงการ
ลำดับ ปี หน่วยบริการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตรวจโครงการ รับโครงการ ตรวจสอบ แก้ไขครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2 เสนอ นพ.สสจ อนุมัติ รับโครงการกลับ
55 2560 รพ.ขอนแก่น โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนาข้อมูล นายสตางค์ ศุภผล นายมนตรี มะลิต้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
54 2560 รพ.น้ำพอง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวทิพธิญา เฮียงสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
53 2560 สสอ.โนนศิลา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวชุติกาญจน์ เพ็งวิชัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
52 2560 รพ.เปือยน้อย โครงการจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานให้บริการ นายสุภณ ประพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
51 2560 รพ.กระนวน โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหฃกระนวน นาย ธนกฤต พริ้วไธสง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
50 2560 รพ.พล โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ นาย วีระชัย วรรณสารเมธา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
49 2560 รพ.หนองเรือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CUP หนองเรือ นายไพทูลย์ วงษาหาราช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
48 2560 รพ.แวงใหญ่ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแวงใหญ่ นายณรงค์ คำแหวน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
47 2560 สสอ.หนองสองห้อง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด นาง ระวีวรรณ อรุณไกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
46 2560 รพ.น้ำพอง โครงการพัฒนาจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้มีคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำพอง นาย ประจักษ์ จันทะราชี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
45 2560 รพ.แวงน้อย โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นาย เตือน สายบัวทอง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
44 2560 รพ.สีชมพู โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสีชมพู นางสาว นิลรัตน์ อนุตรี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
43 2560 สสอ.ซำสูง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง นายเหมชาติ นีละสมิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
42 2560 รพ.สิรินธรขอนแก่น โครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะโปรแกรม HOSxP นาย บรรพจน์ สุวรรณชาติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
41 2560 สสอ.โนนศิลา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาว ชุติกาญจน์ เพ็งวิชัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
40 2560 รพ.แวงน้อย โครงการพัฒนาการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CUP แวงน้อย นางสาว ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
39 2560 รพ.พล โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพล นางชณิชา โคตรโสภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
38 2560 รพ.พล โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพล ชณิชา โคตรโสภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
37 2560 รพ.หนองสองห้อง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลหนองสองห้อง สุวิท ใสจูง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
36 2560 สสอ.บ้านไผ่ โครงการพัฒนาการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.สต.สังกัด สสอ.บ้านไผ่ ชูชาติ วงษ์จันลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-15 2017-03-15
35 2560 รพ.ซำสูง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลซำสูง นายวิษณุ สุขวิชัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-01 2017-03-01
34 2560 รพ.แวงใหญ่ อบรมโครงสร้างแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 43 แฟ้ม ณรงค์ คำแหวน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-03-16 2017-03-16
33 2560 รพ.พล จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ชณิชา โคตรโสภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-09 2017-02-09
32 2560 รพ.หนองสองห้อง จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลหนองสองห้อง กิตติวัฒน์ สงวนทรัพย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-20 2017-02-20
31 2560 สสอ.หนองสองห้อง อบรมบุคลากรในการใช้โปรแกรมที่เกี่วข้อง กิตติวัฒน์ สงวนทรัพย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-20 2017-02-20
30 2560 สสอ.หนองสองห้อง ส่งเสริมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HIS กิตติวัฒน์ สวงนทรัพย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-20 2017-02-20
29 2560 รพ.ชนบท อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม JHCIS เกศรินทร์ ชนยุทธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-20 2017-02-20
28 2560 รพ.บ้านฝาง พัมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบ้านฝาง ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-09 2017-02-09
27 2560 สสอ.ชุมแพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพฯ ศิวัข ร่มศรี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-31 2017-01-31
26 2560 รพ.บ้านไผ่ อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้งาน User โปรแกรม MyPCU เพื่อการพัฒนาคุรภาพระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 60 ชูชาติ วงษ์จันลา,เทพเทวี ฉัตรศุภกุล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-27 2017-01-27
25 2560 รพ.ชุมแพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนฯ สุชาติ โพธิ์ชนะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-24 2017-01-24
24 2560 รพ.พระยืน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบารและ cup โสภณ อ่อนแพง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-06 2017-01-12 2017-01-20 2017-01-23
23 2560 รพ.บ้านฝาง จัดหาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธัญรัศม์ จิระจินดาโรจน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-12-08 2017-01-12 2017-01-20 2017-01-23
22 2560 สสอ.ภูเวียง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพตามโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูลสุขภาพ ปี60 สุวิญชา ชุมมุง ,สุภาพร ภูมิเวียงศรี , ณัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ ,สุรัตน์ พรมเมืองขวา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 2017-01-19
21 2560 สสอ.หนองสองห้อง โครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและนิเทศติดตามระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Mypcu cup หนองสองห้อง หนองสองห้อง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2017-01-13 2017-01-16 2017-01-16 2017-01-20
19 2560 รพ.อุบลรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ HOSXP โรงพยาบาลอุบลรัตน์ นิภา ไทโส งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-12-14 2016-12-14
18 2560 รพ.แวงใหญ่ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.แวงใหญ่ ปี60 ณรงค์ คำแหวน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-11-17 2016-11-17
17 2560 รพ.มัญจาคีรี จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.มัญจาคีรี และ รพ.โคกโพธิ์ไชย ศิริศักดิ์ พิมพาเรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-11-16 2016-11-17
16 2560 รพ.กระนวน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม HOSXP รพ.กระนวน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-11-08 2016-11-08
15 2560 สสอ.พระยืน พัฒนาระบบบริการและการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม อ.พระยืน งามตา โคตรสำราญ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-11-07 2016-11-08
14 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.สาวะถี นางกุหลาบ วงศ์เกษมสรรค์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-12 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
13 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.สำราญ นางตันหยง จันทร์พิลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-12 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
12 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.บ้านซำจาน นายมนตรี มะลิต้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
11 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.บ้านทุ่ม นายจรินทร์ พินนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
10 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.บ้านดอนบม นางนิสสัย ปรีพูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
9 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.บ้านผือ นายปัญญา พระวงศ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
8 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.บ้านค้อ นางวงศพัทธ์ ศรีพรรณบุตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
7 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.โนนม่วง นางมุกดา แซ่ลี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
6 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.หนองตูม นางเกตแก้ว สมปิติรัตน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
5 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.โนนรัง นางจันทวาส โคตรชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
4 2560 สสอ.เมืองขอนแก่น พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการบริการ รพ.สต.ดอนช้าง นายโกวิท แสงชาตรี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-20
3 2559 สสอ.กระนวน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสาธารณสุข ธนกฤต พริ้วไธสง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-05-26 2016-05-26 2016-06-06 2016-06-06 2016-10-20
2 2559 รพ.สิรินธรขอนแก่น การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ CUP เครือข่ายบริการสุขภาพ มาริสา อุต้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-05-26 2016-06-01 2016-06-06 2016-06-06 2016-10-20
1 2560 รพ.กระนวน โครงการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัญชนา ภูโชคศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-26 2016-10-25 2016-10-28 2016-10-28