เรียน  ผู้ใช้งานระบบ Mail  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจะทำการยกเลิกการใช้งานระบบ Mail Server ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบ Government ID (GovID) และขอให้ผู้ใช้งานระบบ Mail ดำเนินการสมัครใช้งานระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์กลาง (Mail G0Thai) แทนระบบเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน  28 กุมภาพันธ์ 2560 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร Mailgothai ได้ที่ http://ict.moph.go.th/upload_file/files/8e228894198967a0e4a312e61f0855e2.xls
หรือสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้งานได้ที่ คุณ สุรีย์ กฤษณายุทธ โทรศัพท์ 025902198  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ให้ cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ส่งมาเป็นกลุ่มภายในหน่วยงาน หรือรายบุคคลได้)  
 
หมายเหตุ 1 : ##########################################################################################
  1. ส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์สมัครใช้ E-mail ภาครัฐ มาที่ E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ให้ cc:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ส่งมาเป็นกลุ่มภายในหน่วยงาน หรือรายบุคคลได้) สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรีย์ กฤษณายุทธ  โทร. 02-590-2198  
  2. E-mail Address ที่ใช้ติดต่อกลับ ต้องใช้ E-mail ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ E-mail สำหรับใช้งานของทางราชการเท่านั้
  3. ส่งสำเนาบัตรข้าราชการแนบมาพร้อมใบสมัคร ในกรณีที่สมัครหลายท่าน ตั้งชื่อหรือ Scan บัตรเรียงตามลำดับในการสมัคร และอย่าลืมรับรองสำเนา ซึ่งท่านควรป้องกันข้อมูลของท่านด้วย (ขีดคร่อมเอกสาร "เอกสารฉบับนี้สำหรับสมัครใช้ E-mail ภาครัฐเท่านั้น") 

 หมายเหตุ 2 :##########################################################################################

 เนื่องจากขณะนี้ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ต้องการสมัคร e-Mail ภาครัฐ เพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) เป็นจำนวนมาก ดังนั้นศูนย์เทคโนฯ จึงได้ พัฒนาโปรแกรมเพื่อสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์  (เฉพาะในส่วนของการใช้งานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) เท่านั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ที่ต้องการขอใช้บริการ โดยสามารถเข้าไปสมัครแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ ที่ https://ops.moph.go.th/public/index.php/createmail  ระบบจะทำการตอบกลับอัตโนมัติ หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว (ภายใน 2 วันทำการ)

 

เข้าใช้งาน KKPHO@Mail จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

moph.mail.go.th