cow

ไฟล์เสียงสปอตอันตรายจากการบริโภคเนื้อโคกระบือที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
https://soundcloud.com/kkpho/pgm6ookk1uf1  หรือดาวน์โหลด(mp3)ได้ที่ http://goo.gl/eGHdoW


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง