รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่จะว่างจากการเกษียณ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

--> คลิกดาวน์โหลด 1. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

    --> คลิกดาวน์โหลด 1.1 แบบฟอร์มใบสมัคร

    --> คลิกดาวน์โหลด 1.2 แบบฟอร์มใบขอย้าย

    --> คลิกดาวน์โหลด 1.3 แบบการย้าย

--> คลิกดาวน์โหลด 2. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

    --> คลิกดาวน์โหลด 2.1 แบบฟอร์มใบสมัคร

    --> คลิกดาวน์โหลด 2.2 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน ตามหนังสือ สนง.กพ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลว. 29 ก.ย. 38


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR