ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (คณะ1.rar)คณะ1.rar (103 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คณะ2.rar)คณะ2.rar (52 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คณะ3.rar)คณะ3.rar (42 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คณะ4.doc)คณะ4.doc (84 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง