ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเเละค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

 

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official งานสถานพยาบาล

งานสถานพยาบาล official


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง