ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้งเครื่องสำอาง          

ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสามารถถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้งซึ่งเดิมอยู่ในระบบ Hello มาสู่ระบบ Privus แล้วยื่นคำขอจดแจ้งใหม่ ได้ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 8 กันยายน 2561 ซึ่งได้จัดทำเมนู  "ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง" พร้อมทั้งเผยแพร่วิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่ เว็ปไซด์ click! กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจงเรองการถายโอนขอมลใบจดแจงเครองสำอาง


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง