เอกสารประกอบการประเมินตนเองPMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2561

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.2_รางวัลเลิศรัฐ61_คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน.pptx)1.2_รางวัลเลิศรัฐ61_คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน.pptx (125 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2_QR ความพึงพอใจ สสจ ขก.pptx)2_QR ความพึงพอใจ สสจ ขก.pptx (127 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F1_เอกสารแสดงการดำเนินการฯ_สสจ ขก.docx)F1_เอกสารแสดงการดำเนินการฯ_สสจ ขก.docx (140 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F2ก_OP 1page_สสจ ขก.pptx)F2ก_OP 1page_สสจ ขก.pptx (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F2ข_ลักษณะสำคัญขององค์การแบบเต็ม(ไม่เกิน10หน้า)_สสจ ขก.doc)F2ข_ลักษณะสำคัญขององค์การแบบเต็ม(ไม่เกิน10หน้า)_สสจ ขก.doc (331 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F3_Self Score.xls_สสจ ขก.xlsx)F3_Self Score.xls_สสจ ขก.xlsx (87 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F4_Cat 7_KPIs.xls_สสจ.ขก.xlsx)F4_Cat 7_KPIs.xls_สสจ.ขก.xlsx (173 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F5ก_Self SW.doc_สสจ ขก.docx)F5ก_Self SW.doc_สสจ ขก.docx (278 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F5ข_SW Score.doc.docx)F5ข_SW Score.doc.docx (111 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F6_Ranking OFI.doc_สสจ ขก.docx)F6_Ranking OFI.doc_สสจ ขก.docx (103 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (F7_แผนพัฒนาองค์กร_สสจ ขก.doc)F7_แผนพัฒนาองค์กร_สสจ ขก.doc (115 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Hand out_PMQA นำเสนอ กบน_19มค61.pptx)Hand out_PMQA นำเสนอ กบน_19มค61.pptx (245 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (KPI template PMQA 29ธค60.docx)KPI template PMQA 29ธค60.docx (285 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Scope รางวัลเลิศรัฐ.docx)Scope รางวัลเลิศรัฐ.docx (163 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (TEPGA61.pdf)TEPGA61.pdf (141 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Timeline PMQA_61.pptx)Timeline PMQA_61.pptx (95 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Topic281260.pdf)Topic281260.pdf (99 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (TPSA61 (1).pdf)TPSA61 (1).pdf (160 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (~$4.pmqa_form4 -สสจ.ขก ปรับองค์กร 6สค60.xlsx)~$4.pmqa_form4 -สสจ.ขก ปรับองค์กร 6สค60.xlsx (67 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (~$ระประชุม.doc)~$ระประชุม.doc (61 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง PMQA-61.pdf)คำสั่ง PMQA-61.pdf (98 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย PMQA นพ.สสจ..pptx)นโยบาย PMQA นพ.สสจ..pptx (102 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รางวัลเลิศรัฐ61_คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน.pptx)รางวัลเลิศรัฐ61_คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน.pptx (70 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รายละเอียดผู้รับผิดชอบและ Linkแบบสำรวจความพึงพอใจ CUP (1).xlsx)รายละเอียดผู้รับผิดชอบและ Linkแบบสำรวจความพึงพอใจ CUP (1).xlsx (121 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (วาระประชุม.doc)วาระประชุม.doc (191 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือเชิญประชุม_9กพ61.docx)หนังสือเชิญประชุม_9กพ61.docx (69 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการดำเนินงานความพึงพอใจ.doc)แนวทางการดำเนินงานความพึงพอใจ.doc (207 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง