เข้าสู่หน้าหลัก RDU จังหวัดขอนแก่น

***** ประมวลภาพกิจกรรม RDU*****

Link ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะในกลุ่มโรค URI & AD

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf)KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf (320 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf)การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf (365 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf)ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf (142 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf (164 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงนิเทศ RDU.rar)ชี้แจงนิเทศ RDU.rar (279 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  PCU พล.pdf)นำเสนอ RDU PCU พล.pdf (339 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  รพ.พล.pdf)นำเสนอ RDU รพ.พล.pdf (644 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf)นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf (707 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf)นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf (755 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf)นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf (736 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf)รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf (468 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf (512 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf (841 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf (467 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf (3742 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf (997 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf (872 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf)แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf (429 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf (319 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf (119 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf (157 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf (226 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf)แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf (99 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf)แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf (709 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงาน การพัฒนา RDU  โนนศิลา.pdf)แบบรายงาน การพัฒนา RDU โนนศิลา.pdf (300 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf (166 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf (170 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR