เข้าสู่หน้าหลัก RDU จังหวัดขอนแก่น

***** ประมวลภาพกิจกรรม RDU*****

Link ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะในกลุ่มโรค URI & AD

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf)KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf)การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf (205 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf)ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf (73 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงนิเทศ RDU.rar)ชี้แจงนิเทศ RDU.rar (228 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  PCU พล.pdf)นำเสนอ RDU PCU พล.pdf (132 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  รพ.พล.pdf)นำเสนอ RDU รพ.พล.pdf (147 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf)นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf (154 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf)นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf (194 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf)นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf (137 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf)รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf (40 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf (320 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf (634 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf (316 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf (925 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf (428 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf (433 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf)แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf (38 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf (122 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf (61 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf (77 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf (64 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf)แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf (27 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf)แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf (331 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงาน การพัฒนา RDU  โนนศิลา.pdf)แบบรายงาน การพัฒนา RDU โนนศิลา.pdf (114 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf (83 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf (75 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง