เข้าสู่หน้าหลัก RDU จังหวัดขอนแก่น

***** ประมวลภาพกิจกรรม RDU*****

Link ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะในกลุ่มโรค URI & AD

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf)KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf (397 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf)การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf (399 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf)ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf (191 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf (205 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงนิเทศ RDU.rar)ชี้แจงนิเทศ RDU.rar (297 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  PCU พล.pdf)นำเสนอ RDU PCU พล.pdf (397 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  รพ.พล.pdf)นำเสนอ RDU รพ.พล.pdf (848 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf)นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf (821 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf)นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf (936 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf)นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf (983 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf)รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf (698 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf (595 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf (878 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf (513 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf (3805 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf (1219 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf (953 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf)แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf (591 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf (364 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf (145 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf (189 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf (268 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf)แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf (137 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf)แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf (857 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงาน การพัฒนา RDU  โนนศิลา.pdf)แบบรายงาน การพัฒนา RDU โนนศิลา.pdf (349 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf (198 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf (209 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง