เข้าสู่หน้าหลัก RDU จังหวัดขอนแก่น

***** ประมวลภาพกิจกรรม RDU*****

Link ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะในกลุ่มโรค URI & AD

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf)KPI-CUP RDU 2561.edit.pdf (230 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf)การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง.pdf (298 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf)ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร RDU in primary care เขตสุขภาพที่ 7 5-9 ก.พ.61.pdf (105 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (service plan RDU).pdf (128 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงนิเทศ RDU.rar)ชี้แจงนิเทศ RDU.rar (251 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  PCU พล.pdf)นำเสนอ RDU PCU พล.pdf (262 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU  รพ.พล.pdf)นำเสนอ RDU รพ.พล.pdf (459 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf)นำเสนอ RDU รพ. แวงน้อย.pdf (526 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf)นำเสนอ RDU รพ.บ้านฝาง.pdf (581 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf)นำเสนอ RDU รพ.สต.ก้านเหลือง (แวงน้อย).pdf (471 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf)รหัส 205 KPI Template RDU -CUP 61.pdf (195 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ..pdf (438 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf)แนวทางการสั่งใช้ยา ATB ในรพ.สต..pdf (758 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค สสอ..pdf (387 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf)แนวปฏิบัติการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ใน รพ..pdf (3659 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย AD .pdf (746 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf)แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัย URI.pdf (702 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf)แบบประเมินตนเอง AMR ขอนแก่น.pdf (287 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU บ้านไผ่.pdf (264 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU รพ.โนนศิลา.pdf (100 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU เขาสวนกวาง.pdf (136 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf)แบบประเมินตนเอง RDU แวงน้อย.pdf (190 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf)แบบประเมินผลการดำเนินงานRDU-CUP ขอนแก่น 2561 (3).pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf)แบบฟอร์มแผลเลือดออก.pdf (516 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงาน การพัฒนา RDU  โนนศิลา.pdf)แบบรายงาน การพัฒนา RDU โนนศิลา.pdf (254 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU บ้านไผ่.pdf (137 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf)แบบรายงานการพัฒนา RDU เขาสวนกวาง.pdf (137 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง