ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-bidding.pdf)สอบทาน_e-bidding.pdf (310 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-Maket.pdf)สอบทาน_e-Maket.pdf (210 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_IT.pdf)สอบทาน_IT.pdf (273 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_OP,IP,PP.pdf)สอบทาน_OP,IP,PP.pdf (274 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_การเงิน.pdf)สอบทาน_การเงิน.pdf (617 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf)สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf (442 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf)สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf (380 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf)สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf (435 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฉ5.pdf)สอบทาน_ฉ5.pdf (436 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf)สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf (488 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf)สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf (263 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf)สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf (431 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf)สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf (530 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf)สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf (275 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf)สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf (687 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf)สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf (490 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เงินยืม.pdf)สอบทาน_เงินยืม.pdf (256 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจาะจง.pdf)สอบทาน_เจาะจง.pdf (278 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf)สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf (313 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf)สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf (272 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ไปราชการ.pdf)สอบทาน_ไปราชการ.pdf (301 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง