ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มสำหรับการขอต่ออายุใบประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  (อฉพ./EMR)

- พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ./EMT)

- เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ./A-EMT)

- นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ./Paramedic)

   ใบรับรองแพทย์ สำหรับนฉพ.และจฉพ. คลิกที่นี่

    ข้อกำหนดการเก็บเคสนฉพ.และจฉพ. คลิกที่นี่


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง