ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-bidding.pdf)สอบทาน_e-bidding.pdf (230 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-Maket.pdf)สอบทาน_e-Maket.pdf (155 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_IT.pdf)สอบทาน_IT.pdf (207 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_OP,IP,PP.pdf)สอบทาน_OP,IP,PP.pdf (203 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_การเงิน.pdf)สอบทาน_การเงิน.pdf (370 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf)สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf (317 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf)สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf (255 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf)สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf (284 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฉ5.pdf)สอบทาน_ฉ5.pdf (266 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf)สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf (239 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf)สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf (187 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf)สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf (260 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf)สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf (353 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf)สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf (169 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf)สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf (480 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf)สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf (221 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เงินยืม.pdf)สอบทาน_เงินยืม.pdf (165 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจาะจง.pdf)สอบทาน_เจาะจง.pdf (197 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf)สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf (202 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf)สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf (194 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ไปราชการ.pdf)สอบทาน_ไปราชการ.pdf (220 ดาวน์โหลด)