ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-bidding.pdf)สอบทาน_e-bidding.pdf (334 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_e-Maket.pdf)สอบทาน_e-Maket.pdf (224 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_IT.pdf)สอบทาน_IT.pdf (294 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_OP,IP,PP.pdf)สอบทาน_OP,IP,PP.pdf (292 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_การเงิน.pdf)สอบทาน_การเงิน.pdf (644 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf)สอบทาน_ควบคุมภายใน.pdf (467 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf)สอบทาน_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC.pdf (398 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf)สอบทาน_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ.pdf (458 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฉ5.pdf)สอบทาน_ฉ5.pdf (455 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf)สอบทาน_บริหารพัสดุ.pdf (515 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf)สอบทาน_ประชุมราชการ.pdf (278 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf)สอบทาน_ฝึกอบรม.pdf (449 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf)สอบทาน_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf (559 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf)สอบทาน_วิธีคัดเลือก.pdf (296 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf)สอบทาน_สาธารณูปโภค.pdf (708 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf)สอบทาน_เกณฑ์คงค้าง.pdf (539 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เงินยืม.pdf)สอบทาน_เงินยืม.pdf (288 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจาะจง.pdf)สอบทาน_เจาะจง.pdf (296 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf)สอบทาน_เจ้าหนี้.pdf (327 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf)สอบทาน_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ.pdf (288 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สอบทาน_ไปราชการ.pdf)สอบทาน_ไปราชการ.pdf (316 ดาวน์โหลด)