กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์ โครงการของสมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับกองการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค 2561 ณ.ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กทม.

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.thaicam.go.th