การแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือขอสมัครสอบเพื่อฝึกอบรมภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2561 

ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมฯ ของบุคลากรในสังกัด

2. สรุปข้อมูลผู้แสดงความจำนงฯ ตามไฟล์สรุปข้อมูลการแสดงความจำนงฯ

3. ส่งเอกสารใบแสดงความจำนงฯ และสรุปข้อมูลฯ ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ สสจ.ขอนแก่น

4. ส่งไฟล์สรุปข้อมูลฯ ที่ e mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ

เอกสารที่แนบมา

สรุปแนวทางปฏิบัติการลาศึกษาหรือฝึกอบรม  ใบแสดงความจำนงขอศึกษาหรือฝึกอบรม  ใบลาและสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรม (ศน.1-3) ไฟล์สรุปข้อมูลผู้แสดงความจำนงขอศึกษาหรือฝึกอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร